Chào mừng bạn đến với Thỏa thuận người dùng của Quang Hòa!

Thỏa thuận này bao gồm những quy định và điều khoản chi phối hoạt động của bạn tại quanghoa.vn (và các domain phụ khác cùng trỏ về website này). Trước khi đăng ký trở thành thành viên bạn phải chắc rằng đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản trong Điều khoản sử dụng này của chúng tôi.

Bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web quanghoa.vn. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì Bạn không nên sử dụng quanghoa.vn. Khi đã sử dụng quanghoa.vn (đã đăng ký thành công tài khoản) thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Điều khoản sử dụng này.

Quang Hòa có thể sửa đổi nội dung Điều khoản sử dụng này vào bất cứ thời gian nào. Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo trên website quanghoa.vn trước thời điểm áp dụng.

Sử dụng e-mail

Khi bạn mua hàng trên website quanghoa.vn hoặc gửi email cho chúng tôi hoặc nhận email từ chúng tôi, bạn đồng ý rằng các giao dịch và thư tín qua email có giá trị pháp lý như những giao dịch hay thư tín dưới các hình thức khác.

Mô tả sản phẩm

Chúng tôi luôn cố gắng ở mức cao để mô tả sản phẩm, gồm cả hình ảnh màu sắc, một cách chính xác nhất; tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung website này không có sơ suất nào, hoặc chính xác như bạn đang mong đợi.

Giới hạn trách nhiệm và miễn trách

Chúng tôi cung cấp dịch vụ và hàng hóa trên website này theo nguyên tắc sản phẩm y nguyên như bản thân của nó sẵn có.

Theo nguyên tắc chung của các giao dịch qua Internet, chúng tôi không đảm bảo, theo bất kỳ cách hiểu nào, về tính khả dụng của trang web này hoặc các thông tin, nội dung, sản phẩm ở trong đó. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng trang web này, hệ thống máy chủ của nó, hay các email là không có chứa các virus máy tính. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào, trực tiếp, hay gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng trang web này, trừ khi Luật pháp hiện hành quy định khác đi.

Chúng tôi không đảm bảo hàng hóa mua qua trang web này sẽ đáp ứng một mục đích cụ thể nào đó. Giới hạn trách nhiệm của chúng tôi trong trường hợp sản phẩm không phù hợp chỉ là đổi lại một sản phẩm mới hoặc hoàn lại tiền và các chi phí vận chuyển (nếu có) liên quan tới giao dịch đó.

Thông tin tài khoản

Nếu bạn sử dụng trang web này, bạn có trách nhiệm bảo mật cho tài khoản của bạn, và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho các giao dịch phát sinh từ tài khoản của bạn, sử dụng password hợp lệ của bạn.

Chúng tôi giữ quyền từ chối bán hàng, hủy tài khoản, hoặc hủy đơn hàng khi có vi phạm.